Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piotrowskiej 2, tel: 85 744 53 50, mail: ppp1@um.bialystok.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 możliwy jest pod numerem tel. nr 605 171 162 lub adresem email: zeber_p@wp.pl

3. Dane osobowe klientów Poradni będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań placówki.

4. Dane osobowe klientów Poradni przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Białymstoku.

5. Każdy klient Poradni prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Klientowi Poradni przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Jarosław Czeropski
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Dokumenty do pobrania  Zgłoszenia


 1. Zgłoszenie o wykonanie badań, poradę lub konsultację
 2. Zgłoszenie o wykonanie badania logopedycznego, konsultację lub przyjęcie na terapię logopedyczną
 3. Zgłoszenie na terapię
 4. Zgłoszenie - "Szkoła dla Rodziców"

 5. Wnioski składane po przeprowadzonych badaniach


 6. Wniosek o wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy
 7. Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 8. Zaświadczenia lekarskie


 9. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego nauczania
 10. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania

 11. Dokumenty wypełniane przez przedszkole/szkołę/placówkę


 12. Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii
 13. Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego
 14. Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do indywidualnego nauczania
 15. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy
 16. Opinia dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
 17. Opinia nauczyciela języka polskiego na temat trudności w czytaniu i pisaniu
 18. Informacja o postępach ucznia na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych/dydaktyczno-wyrównawczych/terapii pedagogicznej pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu
 19. Opinia o uczniu w sprawie indywidualnego programu/toku nauki
 20. Opinia o dziecku 5-6 letnim na potrzeby diagnozy w Poradni
 21. Opinia o uczniu niepełnosprawnym intelektualnie na potrzeby diagnozy w Poradni
 22. Wskazania dotyczące sporządzania opinii logopedycznej

 23. Inne


 24. Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej
 25. Podanie o wydanie duplikatu dokumentu

 26. Paczka wszystkich dokumentów


 27. Wszystkie dokumenty w jednej paczce (.zip)


U w a g a !
Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku muszą przyjść na badania w okularach!