Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piotrowskiej 2, tel: 85 744 53 50, mail: ppp1@um.bialystok.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 możliwy jest pod numerem tel. nr 605 171 162 lub adresem email: zeber_p@wp.pl

3. Dane osobowe klientów Poradni będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań placówki.

4. Dane osobowe klientów Poradni przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Białymstoku.

5. Każdy klient Poradni prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Klientowi Poradni przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Jarosław Czeropski
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku
Aby zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi diagnozy lub porady/konsultacji dotyczącej Twojego Dziecka w naszej Poradni, prosimy o przejście do zakładki ZGŁOSZENIA
Dokumenty do pobrania  Druki zgłoszeń


 1. Zgłoszenie o wykonanie badań, poradę lub konsultację (DRUK nr 1)
 2. Zgłoszenie o wykonanie badania logopedycznego, konsultację lub przyjęcie na terapię logopedyczną (DRUK nr 2)
 3. Zgłoszenie na terapię (DRUK nr 3)
 4. Zgłoszenie - "Szkoła dla Rodziców" (DRUK nr 4)

 5. Wnioski składane po przeprowadzonych badaniach


 6. Wniosek o wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy (DRUK nr 5)
 7. Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (DRUK nr 6)

 8. Zaświadczenia lekarskie


 9. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego nauczania (DRUK nr 7)
 10. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania (DRUK nr 8)

 11. Dokumenty wypełniane przez przedszkole/szkołę/placówkę


 12. Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii (DRUK nr 9)
 13. Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego (DRUK nr 10)
 14. Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do indywidualnego nauczania (DRUK nr 11)
 15. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy (DRUK nr 12)
 16. Opinia dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (DRUK nr 13)
 17. Opinia nauczyciela języka polskiego na temat trudności w czytaniu i pisaniu (DRUK nr 14)
 18. Informacja o postępach ucznia na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych/dydaktyczno-wyrównawczych/terapii pedagogicznej pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu (DRUK nr 15)
 19. Opinia o uczniu w sprawie indywidualnego programu/toku nauki (DRUK nr 16)
 20. Opinia o dziecku 5-6 letnim na potrzeby diagnozy w Poradni (DRUK nr 17)
 21. Opinia o uczniu niepełnosprawnym intelektualnie na potrzeby diagnozy w Poradni (DRUK nr 18)
 22. Wskazania dotyczące sporządzania opinii logopedycznej (DRUK nr 19)

 23. Inne


 24. Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej (DRUK nr 20)
 25. Podanie o wydanie duplikatu dokumentu (DRUK nr 21)

 26. Paczka wszystkich dokumentów


 27. Wszystkie dokumenty w jednej paczce (.zip)


U w a g a !
Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku muszą przyjść na badania w okularach!