Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piotrowskiej 2, tel: 85 744 53 50, mail: ppp1@um.bialystok.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 możliwy jest pod numerem tel. nr 605 171 162 lub adresem email: zeber_p@wp.pl

3. Dane osobowe klientów Poradni będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań placówki.

4. Dane osobowe klientów Poradni przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Białymstoku.

5. Każdy klient Poradni prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Klientowi Poradni przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Jarosław Czeropski
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Dokumenty do pobrania


 1. Zgłoszenie o wykonanie badań, poradę lub konsultację
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o wczesnym wspomaganiu
 3. Wniosek o wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy
 4. Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii
 5. Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego
 6. Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do indywidualnego nauczania
 7. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy - wypełnia szkoła
 8. Opinia dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia - wypełnia szkoła
 9. Zgłoszenie o wykonanie badania logopedycznego, konsultację lub przyjęcie na terapię logopedyczną
 10. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego nauczania
 11. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania
 12. Opinia nauczyciela języka polskiego na temat trudności w czytaniu i pisaniu
 13. Opinia o uczniu w sprawie indywidualnego programu/toku nauczania
 14. Opinia o dziecku 5-6 letnim na potrzeby diagnozy w Poradni
 15. Opinia o uczniu niepełnosprawnym intelektualnie na potrzeby diagnozy w Poradni
 16. Wskazania dotyczące sporządzania opinii logopedycznej
 17. Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej
 18. Zgłoszenie na terapię
 19. Podanie o wydanie duplikatu dokumentu
 20. Zgłoszenie - "Szkoła dla Rodziców"
 21. Wszystkie dokumenty w jednej paczce (.zip)


U w a g a !
Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku muszą przyjść na badania w okularach!