Początek funkcjonowania poradnictwa w Białymstoku w zbliżonym do obecnego kształcie wiąże się z powstaniem Poradni Społeczno-Wychowawczej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. PSW mieściła się przy ul. Warszawskiej w dzisiejszym budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku.W 1964 roku Poradnię Społeczno-Wychowawczą przemianowano na Okręgowa Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Poradnia obejmowała swoim zasięgiem również: Ełk, Gołdap, Olecko i Suwałki. Kierownikiem OPWZ był Wenancjusz Panek, który po obronie pracy doktorskiej odszedł na Uniwersytet Warszawski w Białymstoku. Kolejnym kierownikiem została Maria Rejniak.

Od 1973 roku równolegle do OPWZ funkcjonowała Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Białymstoku przy ul. Akademickiej. Dyrektorem poradni była Alina Woszczenko. W późniejszym okresie Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Mieściła się przy ul. Akademickiej 2 (aktualnie Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku). Dyrektorem WPWZ był Józef Osada.

W 1975 roku w związku z reformą terenowych organów administracji państwowej nastąpił podział Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Miejska Poradnię Wychowawczo-Zawodową mieszczącą się przy ul. Akademickiej 2 (później przy ul. Kilińskiego) oraz Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Wasilkowie z siedzibą w Białymstoku, która przejęła obowiązki Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. PWZ w Wasilkowie mieściła sie przy ul. Waszyngtona.

Pierwszym Dyrektorem Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej był Antoni Balejko (do 1998 roku), późniejszy pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

W 1977 roku WPWZ i PWZ w Wasilkowie zostają połączone. W 1978 roku następuje zmiana nazwy na Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Poradnia miała swoja siedzibę przy ul. Konopnickiej 3/2. Jej pierwszym dyrektorem była Alina Woszczenko (do 1985 roku). Kolejnym dyrektorem zostaje Barbara Ślusarczyk (od 1985 do 1987, kiedy to wraca ponownie na Uniwersytet Warszawski w Białymstoku). Wtedy także zostają utworzone w Poradni 4 działy: przedszkolny, szkolny, zawodowy i terenowy. Kolejni dyrektorzy to Tadeusz Szenfeld (1987-1989), Wacław Filipkowski (1989-1991) oraz Grzegorz Urban (1991-1993).

W 1986 roku z Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej wyodrębniła się Poradnia Terenowa przejmując obowiązki wcześniej zlikwidowanej Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Pierwszym dyrektorem PT była Donata Paprocka (1986-1992), a kolejnym Alicja Jastrzębska (1992-1994).

W 1993 roku Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zostaje przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, a Poradnia Terenowa w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.

Pierwszym dyrektorem PPP2 był Antoni Balejko, kolejnym Anna Nieścieruk. Aktualnie funkcję tą pełni Anna Kawczyńska. Natomiast w PPP1 mieszczącej sie przy ul. Piotrkowskiej funkcje dyrektora objął Grzegorz Urban (1993-1998), a następnie Hanna Zuchwalska (1998-2003).

Pierwszym dyrektorem PPP3 mieszczącej sie w tym samym budynku przy ul. Piotrkowskiej 2 była Jolanta Halicka (1994-1998), w 1998 roku obowiązki dyrektora pełniła Aniela Magnuszewska, od 1998 roku do 2003 dyrektorem PPP3 był Jarosław Czeropski.

PPP1 oraz PPP3 w 2003 roku zostają połączone w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 2. Od 2003 dyrektorem PPP1 jest Jarosław Czeropski.

Również w 2003 roku powstaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieszcząca sie przy ul. Słonimskiej. Powiatowa PPP przejęła obowiązki wcześniejszej Poradni Terenowej. Dyrektorem Poradni była Bożena Perkowska.

Na podstawie opowiadań i materiałów

Łucji Bućko-Cichockiej, Donaty Paprockiej, Anieli Magnuszewskiej i Teresy Krawczuk

spisał Jacek Dąbrowski


Teraźniejszość


Aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 istnieją cztery działy: przedszkolny, szkolny, zawodowy i logopedyczny. Zajmujemy się diagnozowaniem problemów dzieci, poradnictwem wychowawczym,udzielamy wskazówek do pracy z dziećmi z trudnościami szkolnymi. Oferujemy dzieciom pomoc terapeutyczną (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną), podejmujemy także działania psychoedukacyjne i profilaktyczne. Diagnozujemy dzieci pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia się i wyboru zawodu oraz doradzamy w zakresie wyboru zawodu. Prowadzimy również spotkania edukacyjne z rodzicami i nauczycielami.
Zapraszamy rodziców i dzieci do korzystania z naszych usług, natomiast nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy i innych specjalistów zapraszamy do współpracy.