Dyrektor:

dr Robert Winnicki

Logopeda


Wicedyretor

mgr Joanna Kardasz

Pedagog i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Uczestniczyła w kursach doskonalących z zakresu diagnozy: specyficznych trudności w nauce, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, terapii dzieci moczących się i dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Brała udział w warsztatach z kinezjologii edukacyjnej, metody Weroniki Sherborne oraz profilaktyki uzależnień. Ukończyła również szkolenia dotyczące fobii szkolnej i autyzmu wczesnodziecięcego. W Poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku 3-5 lat; diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym; diagnozą gotowości szkolnej dzieci 6-letnich; diagnozą ryzyka dysleksji (kl. "0", I, II SP); terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce; prowadzi grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Szczególnie interesuje się zagadnieniem ryzyka dysleksji. Jej hobby to film.


Psycholodzy

mgr Grażyna Anczurowska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz liczne kursy doskonalące i szkolenia dotyczące: diagnozowania, terapii specyficznych trudności w uczeniu się; diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; diagnozy możliwości rozwojowych dzieci od 0 do 6 r. ż.; pomocy w stymulacji rozwoju najmłodszych dzieci tzw. wczesne wspomaganie; diagnozy i wspomagania rozwoju emocjonalnego i umiejętności wychowawczych rodziców oraz organizacji i pracy w klasach integracyjnych. W Poradni zajmuje się: diagnozą możliwości rozwojowych, wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; terapią psychologiczno-pedagogiczną (indywidualną i grupową dzieci z tzw. ryzyka dysleksji); pracą diagnostyczną dotyczącą dzieci od okresu niemowlęctwa; wspomaganiem umiejętności wychowawczych rodziców; psychoedukacją nauczycieli (prelekcje, konsultacje, dyżury). W pracy zawodowej szczególnie interesuje się rozwojem małego dziecka (kształtowaniem się procesów myślenia), wspomaganiem rozwoju we wszystkich aspektach oraz terapią. Jest członkiem białostockich oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego. Jej hobby to nauki humanistyczne, literatura (szczególnie poezja i historia), muzyka klasyczna i oczywiście psychologia.

mgr Marta Czyż

Psycholog.

mgr Aldona Fronk

Psycholog.

mgr Małgorzata Jaroszewicz

Psycholog. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną.

mgr Justyna Kowalczuk

Psycholog, psychoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą, prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Ukończyła kursy doskonalące i kwalifikacyjne przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą z zakresu socjoterapii, oligofrenopedagogiki oraz problemów emocjonalnych. Lubi taniec i podróże.

mgr Teresa Krawczuk

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W Poradni zajmuje się diagnozą. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

mgr Dominika Kwaśniewska

Psycholog.

mgr Katarzyna Mańkowska

Psycholog.

mgr Anna Mieleszko

Psycholog.

mgr Sylwia Mironiuk

Psycholog.

mgr Aneta Mogilewska

Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Pomaga także dzieciom i młodzieży w ramach konsultacji psychologicznych oraz rodzinom.

mgr Justyna Rdzeń

Psycholog.

mgr Mirosława Słowik

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła w 1995 roku kwalifikacyjny kurs terapii pedagogicznej oraz liczne kursy doskonalące i szkolenia dotyczące: diagnozowania, terapii specyficznych trudności w uczeniu się; diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego, a od kilku lat przewodniczącą tego oddziału w Białymstoku.

W 2003 roku ukończyła Edukatorski Kurs Kwalifikacyjny uprawniający do kształcenia dorosłych. Od wielu lat systematycznie prowadzi psychoedukacyjne warsztaty umiejętności wychowawczych wg programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Od 2018 roku jest jego trenerem, certyfikowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W 2005 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego i uczestniczyła przez kilka lat w różnego typu projektach zawodowych dla dorosłych i młodzieży.

Od 2005 roku jest także ekspertem w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Uczestniczy systematycznie w komisjach dotyczących tego awansu dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

W Poradni zajmuje się: diagnozą możliwości rozwojowych, rozpoznawaniem trudności w nauce u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży; terapią psychologiczno-pedagogiczną (indywidualną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce - różne typy dysleksji); wspomaganiem umiejętności wychowawczych rodziców; psychoedukacją nauczycieli (prelekcje, konsultacje, dyżury); jest członkiem zespołu orzekającego. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się wspieraniem umiejętności uczenia się dzieci w różnym wieku, szczególnie tych ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Jej hobby to: literatura, muzyka, zdrowy styl życia, uprawa ogrodu i oczywiście psychologia.

mgr Małgorzata Wróblewska

Psycholog.


Pedagodzy

mgr Aneta Czembrowska

Pedagog.

mgr Dorota Garlicka

Pedagog i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz wiele kursów doskonalących z zakresu problematyki dysleksji, technik uczenia się pracy z dziećmi z zespołem ADHD. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, badaniami ryzyka dysleksji oraz terapią pedagogiczną. Szczególnie interesuje się pomocą bezpośrednią udzielaną dzieciom w formie terapii pedagogicznej.

mgr Katarzyna Gierejko

Pedagog.

mgr Aneta Gwara

Pedagog, terpaeuta pedagogiczny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, badaniami ryzyka dysleksji, terapią pedagogiczną, diagnozą dzieci programami komputerowymi "Słyszę..." i "Widzę..." oraz prowadzi grupowe zajęcia w formie treningu ortograficznego.

mgr Renata Janowicz

– pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, arteterapeuta, nauczyciel akademicki,
– absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
– realizatorka programu „Przyjaciele Zippiego” wspierającego zdrowie emocjonalne dzieci i relacje społeczne,
– realizatorka programów psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
– realizatorka autorskich zajęć ekspresji twórczej we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina,
- wyróżniona statuetką „Nauczyciel Mądry Sercem” (2007),
– specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń wieku rozwojowego.

mgr Marta Kryńska

Pedagog.

mgr Anna Łapińska

Pedagog. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, badaniami ryzyka dysleksji. Wykonuje też badania profilaktyczne wg programów: "Widzę", "Słyszę".

mgr Edyta Mosheqaj

Pedagog.

mgr Halina Powichrowska

Pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła studium kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii. Posiada rekomendację PTP na trenera kompetentnego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, socjoterapią oraz psychoedukacją dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników oświaty i rodziców oraz treningi psychologiczne.

mgr Sylwia Raciborska

Pedagog.

mgr Monika Siemieniuk

Pedagog.

mgr Marcin Szargiej

Pedagog, terapeuta i mediator sądowy. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą pedagogiczną, mediacją oraz poradnictwem i terapią w zakresie problemów dorastania, szczególnie w przypadku trudności wychowawczych i problemów związanych z podejrzeniem uzależnienia (komputer, internet, środki psychoaktywne). Prowadzi także zajęcia z zakresu psychoedukacji, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz doradztwa zawodowego.

mgr Ewa Werda

Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, a także szereg kursów doskonalących. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapia pedagogiczną.

mgr Aleksandra Zalewska

Pedagog.

mgr Hanna Zuchwalska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz szereg kursów doskonalących. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną.


Logopedzi

mgr Joanna Aleksiejczuk

Logopeda.

mgr Iwona Korżyńska-Czerech

Logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, pedagog wczesnoszkolny i opiekuńczo-wychowawczy. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy, indywidualną terapią logopedyczną dzieci od 4 roku życia, profilaktyką logopedyczną oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

mgr Małgorzata Kurnicka

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy; indywidualna terapią logopedyczną dzieci i młodzieży; indywidualną i grupową terapią dzieci z wczesną niepłynnością mowy; indywidualna i grupową terapia osób jąkających się; szkoleniem młodych pracowników pedagogicznych; profilaktyką logopedyczną; udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

mgr Estera Nikitorowicz

Ukończyła studia magisterskie z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu wprowadzania komunikacji alternatywnej u osób z autyzmem, wczesnego wykrywania autyzmu, a także pracy z małym, niemówiącym dzieckiem oraz wykorzystywania w pracy logopedy Metody Krakowskiej. Jest absolwentką kursów organizowanych przez Białostocką Akademię Rodziny - Trening Skutecznego Rodzica i Nauczyciela wg Thomasa Gordona. Ukończyła także warsztaty Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Barbara Radłowska

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Posiada certyfikat zawodowy logopedy. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, profilaktyką logopedyczną oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych.

mgr Katarzyna Regulska

Logopeda.

mgr sztuki Jolanta Rynkowska

Nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, instruktor teatralny, jurorka w konkursach teatralnych, recytatorskich, muzycznych. Absolwentka PWST im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku; Podyplomowego Studium w zakresie logopedii ogólnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje terapeutyczno-diagnostyczne uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy; udziela konsultacji z zakresu emisji głosu oraz porad dla nauczycieli i rodziców.
Prowadzi aktywną działalność artystyczną jako instruktor Teatru Nieznanego w MDK. Laureatka nagród aktorskich, doceniana również w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 2010 roku odznaczona przez minister Katarzynę Hall Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

mgr Joanna Stachurska

Logopeda.

mgr Jolanta Zakrzewska

Logopeda, pedagog wczesnoszkolny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jest egzaminatorem OKE w Łomży. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy, indywidualną terapią logopedyczną dzieci od 4 roku życia, profilaktyką logopedyczną oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.


Administracja i obsługa

Robert Artur Ambrożewicz
Monika Dąbrowska
Bożena Fedyk
Agata Koczewska
Wojciech Kozłowski
Marzena Naumowicz
Monika Pietrynczak
Andrzej Rogowski
Gabriel Rogowski

Nie chcę podwyżki, po co trzynastki,
to wszystko tylko szczęścia namiastki.
A szczęście dla mnie to praca szczera:
szesnaście godzin przy komputerach.

Nie wzbraniaj ojcze! Precz z oczu matko!
Nie dla mnie żona i dzieci stadko.
Jeść, spać, dorastać - ja pragnę w biurze.
I umrzeć! - z dłońmi na klawiaturze...

Grzegorz Rusel
Iwona Tarasewicz
Krystyna Winkiewicz
Elżbieta Wiszowata
Beata Zalewska
Artur Zapolnik