Rodzicu, chcąc skorzystać z diagnozy lub porady/konsultacji dotyczącej Twojego Dziecka postępuj według poniższych wskazówek:


 1. Zapoznaj się z rejonem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.
  Sprawdzeniu podlega:
  - dokładny adres (ulica i numer) przedszkola/szkoły (w przypadku dziecka/ucznia uczęszczającego do placówki),
  - adres zamieszkania (w przypadku dziecka nieuczęszczającego do placówki).

 2. Poradnia nie przyjmuje telefonicznych zgłoszeń, musicie Państwo skompletować pełną dokumentację, którą należy złożyć.

  Szanowni Państwo, informujemy, iż wszystkie wizyty w naszej placówce są wyznaczane w trybie reżimu sanitarnego. W celu ograniczenia liczby osób znajdujących się jednocześnie w budynku i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa zdrowotnego naszych klientów i pracowników zmuszeni jesteśmy do stosownego planowania badań i terapii. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy - podobnie w sposób elektroniczny, pocztą tradycyjną bądź bezpośrednio do skrzynki podawczej przyjmujemy wszystkie dokumenty związane z pomocą pośrednią. Przed zaplanowaną wizytą prosimy zapoznać się z przygotowanymi:
  "Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku".

 3. Poniżej znajdują się wskazania odnośnie wymaganej dokumentacji w konkretnym przypadku. W tekście znajdują się również linki umożliwiające pobranie i wydrukowanie wymaganego dokumentu.

Zgłoszenia w sprawie: (kliknij aby rozwinąć listę wymaganych dokumentów)


0. WSPARCIE DZIECI Z UKRAINY


DOKUMENTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ WYKORZYSTUJĄC POLSKI/ANGIELSKI ALFABET!

DO POBRANIA: Wniosek o wydanie orzeczenia w języku polskim (format .doc)
DO POBRANIA: Wniosek o wydanie orzeczenia w języku polskim (format .pdf)

DO POBRANIA: Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (format .doc)
DO POBRANIA: Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти (format .pdf)

DO POBRANIA: Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (format .doc)
DO POBRANIA: Заявление о принятии решения о необходимости специального образования (format .pdf)

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein.
1. ZGŁOSZENIE W KIERUNKU UZYSKANIA ORZECZENIA


1. A. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)

DO POBRANIA: Zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania
ze względu na niepełnosprawność wskazaną w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym § 1.

W przypadku kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną - zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

DO POBRANIA: Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego

Ksero posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego, np. przebytych hospitalizacji, badań, konsultacji medycznych.

Posiadane wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wnioski z obserwacji i badań (np. integracji sensorycznej, terapeutów pracujących z dzieckiem - np. logopedy, psychologa, pedagoga).

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia sspecjalnego w sprawie zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub ze względu na niedostosowanie społeczne niezbędna jest dokumentacja świadcząca o problemach wychowawczych (typu: nadzór kuratora, postanowienia sądu, itp.)

1. B. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania bądź obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)

DO POBRANIA: Informacja o uczniu na potrzeby wydania orzeczenia do indywidualnego nauczania

DO POBRANIA: Zaświadczenie lekarskie o potrzebie indywidualnego nauczania
(wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego).

Ksero posiadanej dokumentacji przebytych hospitalizacji.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

1. C. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim)


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza specjalisty/lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacja o dziecku/uczniu na potrzeby wydania orzeczenia sporządzona przez specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem.

Ksero dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego, np. przebytych hospitalizacji, badań, konsultacji medycznych.

Posiadane wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wnioski z obserwacji i badań (np. terapeutów pracujących z dzieckiem - np. logopedy, psychologa, pedagoga).

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

1. D. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)

DO POBRANIA: Zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


Ksero posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia specjalistycznego, np. przebytych hospitalizacji, badań, konsultacji medycznych.

Ksero posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Informacja o dziecku z przedszkola lub żłobka (o ile uczęszcza).

Posiadane wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wnioski z obserwacji i badań (np. integracji sensorycznej, terapeutów pracujących z dzieckiem - np. logopedy, psychologa, pedagoga).

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci § 1 wczesne wspomaganie realizuje się od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. ZGŁOSZENIE W KIERUNKU UZYSKANIA OPINII


 2. O. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - patrz ORZECZENIA pkt 1. D.


2. A. Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (z uwzględnieniem informacji nt. wzroku i słuchu).

DO POBRANIA:Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii

Jeżeli dziecko uczęszcza na terapię logopedyczną - opinia logopedy prowadzącego.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. B. Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (z uwzględnieniem informacji nt. wzroku i słuchu). W przypadku wsytępowania wady wzroku lub słuchu - zaświadczenie od lekarza specjalisty.

DO POBRANIA: Opinia nauczyciela języka polskiego na temat trudności w czytaniu i pisaniu lub opinia od nauczyciela matematyki (w przypadku podejrzenia dyskalkulii).

DO POBRANIA: Informacja o postępach ucznia na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych/dydaktyczno-wyrównawczych/terapii pedagogicznej pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu.

Opinia terapeuty pedagogicznego wskazująca na efekty podjętych wobec ucznia działań zaleconych w poprzedniej opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku ucznia szkoły podnadpodstawowej wniosek Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

Zeszyty szkolne do wglądu - zabrać ze sobą na badanie.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej!

2. C. Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (z uwzględnieniem informacji nt. wzroku i słuchu).

DO POBRANIA:Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii

Jeżeli dziecko uczęszcza na terapię logopedyczną - opinia logopedy prowadzącego.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. D. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Wniosek Dyrektora Szkoły (do której uczeń uczęszcza) z opinią Rady Pedagogicznej.

DO POBRANIA: Opinia o uczniu w sprawie indywidualnego programu/toku nauki

Ksero osiągnięć ucznia z danego przedmiotu, np. dyplomów, zaświadczeń o udziale w konkursach (jeśli posiada).

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia!

2. E. Opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

DO POBRANIA: Opinia o dziecku 5-6 letnim na potrzeby diagnozy w Poradni

Ksero opinii o gotowości szkolnej wydanej przez placówkę, do której dziecko uczęszcza.

Jeżeli dziecko było dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. F. Opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zarobkowej


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Jeżeli dziecko/uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu - opinia Dyrektora Szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotycząca możliwości wypełniania przez nie tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych (ksero).

DO POBRANIA: Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii z dotychczasowej szkoły.

Ksero orzeczenia lekarza swtierdzające brak przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

Przepisy prawa pracy stanowią, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

2. G. Opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Ze względu na stan zdrowia - zaświadczenie lekarskie informujące o schorzeniu i o wpływie choroby na funkcjonowanie ucznia w placówce oraz ograniczeniach w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym.

DO POBRANIA: Opinia dotycząca ucznia starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia z dotychczasowej szkoły.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym ani indywidualnym nauczaniem/indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym!

2. H. Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - schorzeniu przewlekłym, ograniczającym wybór szkoły ponadpodstawowej.

DO POBRANIA: Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii z dotychczasowej szkoły.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. I. Opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


1. Zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia:
- słabosłyszącego/niesłyszącego,
- z afazją,
- z autyzmem/zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Opinia stwierdzająca głęboką dysleksję rozwojową.

DO POBRANIA: Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. J. Opinia w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy (dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej)


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Opinia lekarza (ksero).

DO POBRANIA: Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. K. Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (z uwzględnieniem informacji nt. wzroku i słuchu).

DO POBRANIA:Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii

Informacja powinna zawierać ocenę gotowości szkolnej.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. L. Opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (z uwzględnieniem informacji nt. wzroku i słuchu).

DO POBRANIA:Informacja o uczniu na potrzeby wydania opinii

Jeżeli dziecko uczęszcza na terapię logopedyczną - opinia logopedy prowadzącego.

Jeżeli uczeń był dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

2. M. Opinia w sprawie edukacji poza przedszkolem/szkołą (tzw. edukacja domowa)


UWAGA: Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 762), od dnia 1 lipca 2021 r. do wydania zezwolenia w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2021, poz. 1082) nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. ZGŁOSZENIE DO PORADNI


3. A. Diagnoza psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna dzieci nieuczęszczających do przedszkola


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Jeżeli dziecko było dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

3. B. Diagnoza psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły/placówki


DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .doc)
DO POBRANIA: Zgłoszenie o wykonanie badań, o poradę lub konsultację (w formacie .pdf)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Opinia z przedszkola/szkoły/placówki o dziecku na potrzeby diagnozy w poradni.

Jeżeli dziecko było dotąd pod opieką innej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - ksero ostatniego dokumentu wydanego przez tę poradnię (rodzic wypełnia DO POBRANIA: Wniosek o przekazanie Karty Indywidualnej dziecka z tejże poradni).

3. C. Zgłoszenie na konsultację/poradę