Pójście do szkoły to ważne wydarzenie w życiu dziecka, ale także krytyczne; zależy czy odniesie ono sukces, czy nie. Zależy także od wsparcia, jakie zostanie dziecku udzielone. W szkole pojawia się też nowa forma aktywności – praca; przejście od zabawy do nauki (zmiana proporcji). Gotowość szkolna to sprostanie wymaganiom szkolnym. Aby dziecko mogło z powodzeniem rozpocząć naukę w szkole, sprostać stawianym tam wymaganiom, powinno być do tego dojrzałe. Gotowość szkolna - to taki poziom rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, który czyni dziecko dojrzałym do systematycznej nauki w kl. I.

Więcej informacji o rozwoju społeczno-emocjonalnym dziecka i jego gotowości do pójścia do szkoły znajdziecie Państwo w artykule p. mgr Anieli Magnuszewskiej:

"Niedojrzałość społeczno-emocjonalna a gotowość szkolna".

Zachęcamy do lektury.

 

 

Konflikty, problemy i kryzysy pojawiają się w każdej rodzinie. Są nieuniknione, a czasami wręcz potrzebne i pożądane. Bywają nieprzyjemne, często budzą lęk, gniew. Utożsamione są z porażką. Nie ma osoby, która przeszłaby przez życie bez ich doświadczania. Podstawową przyczyną powstawania konfliktów są niezaspokojone potrzeby, rozbieżne poglądy, wartości czy priorytety życiowe. Świadczą o tym, że próbujemy dążyć do porozumienia, znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Prawidłowo rozwiązany konflikt w domu powoduje, że dziecko uczy się prospołecznych zachowań i ćwiczy je w codziennych relacjach. Konfrontując własne pragnienia i potrzeby z życzeniami rodziców sprawia, że mały człowiek doświadcza własnej odrębności i niezależności.

Według Gordona (Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek) wielu rodziców widzi następujące metody rozwiązywania konfliktów:

Więcej…

(Aggression Replacement Training)

 

 

Trening Zastępowania Agresji jest to program interwencyjny oparty na podejściu poznawczo-behawioralnym. Adresowany jest do dużej grupy odbiorców - dzieci (nawet przedszkolnych), młodzieży i osób dorosłych o różnym nasileniu agresji oraz do osób należących do różnych grup społecznych. Ma na celu ograniczenie agresywnego zachowania człowieka. Skierowany jest na zmianę: myślenia, emocji i zachowania osób agresywnych. Zgodnie z założeniami społecznej teorii uczenia agresja jest zachowaniem wyuczonym poprzez: obserwację, naśladownictwo, bezpośrednie doświadczenie oraz powtarzanie. Działania mające na celu jej ograniczenie i zastąpienie przez zachowania prospołeczne muszą być również skierowane na te same mechanizmy funkcjonowania człowieka, czyli na zmianę jego myślenia (element poznawczy), impulsywności i uczuć (element emocjonalny) oraz zmianę zachowania (element behawioralny).

Program składa się z trzech modułów skierowanych na: poprawę (wyuczenie) umiejętności społecznych, kontrolę i ograniczenie gniewu i agresji oraz rozwój moralnego wnioskowania.

Więcej…

Każde dziecko reprezentuje inny poziom sprawności ruchowej i manualnej.

Charakterystyka ćwiczeń manualnych i graficznych

Zajęcia manualne zalecane są przede wszystkim dla dzieci o słabej sprawności manualnej. Celem ćwiczeń jest poprawienie tej sprawności, tak by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki, a w przyszłości lepiej radziło sobie z szybkim i czytelnym pisaniem. Prowadzone w okresie poprzedzającym naukę mogą wpłynąć na znaczną poprawę sprawności dziecka i zapewnić mu lepszy start w szkole. Najczęściej jednak dzieci z zaburzeniami manualnymi rysują bardzo mało i niechętnie.

Ćwiczenia graficzne wprowadzające do pisania przewidziane są nie tylko dla dzieci z zaburzeniami manualnymi, ale także dla dzieci dyslektycznych nie mających tych zaburzeń, ale piszących w sposób nie sprzyjający osiągnięciu szybkiego tempa i utrwaleniu poprawnej pisowni.

W rozwoju psychoruchowym dziecka, sprawność manualna zajmuje miejsce szczególne. Rozwój motoryki małej jest sprzężony z dojrzewaniem odpowiednich struktur mózgowych. Rosnące potrzeby poznawcze dziecka wyzwalają w nim naturalną aktywność, która stymuluje m.in. rozwój funkcji kończyny górnej, czyli ręki. Wraz z osiąganiem dojrzałości szkolnej, ruchy rąk (dłoni i palców) stają się coraz bardziej celowe – dziecko stopniowo rozwija precyzyjność ruchu, która jest niezbędna do osiągnięcia sprawności manualnej, a w szczególności sprawności grafomotorycznej. Dlatego tak niezbędne są wczesne doświadczenia płynące z ruchu poprzez zabawę, ćwiczenia samoobsługowe i ćwiczenia ruchowe podnoszące ogólną sprawność.

 

Więcej…

Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 20 września 1993 roku.

Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania rodziny i jej problemów.

Auguste Comte sformułował prostą definicję rodziny, która określa rodzinę jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo.

Podejście systemowe zakłada, że rodzina jest systemem, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na każdą osobę w rodzinie.

Więcej…

Co to jest rytm okołodobowy?

Rytm okołodobowy warunkuje to, kiedy sprawność fizyczna i psychiczna człowieka w ciągu doby jest najlepsza, a także jaka pora snu jest dla niego najkorzystniejsza. Osobom z regularnym, zgodnym rytmem dnia i nocy łatwiej osiągnąć dobre wyniki w szkole i w pracy. Sen wówczas jest spokojny i regenerujący. Rytm okołodobowy sprawia, że organizm funkcjonuje jak doskonała orkiestra symfoniczna. Wszystkie procesy biologiczne, tak jak instrumenty w orkiestrze, współgrają ze sobą, a ich korzystne parametry przypadają na najodpowiedniejszą porę doby.

Więcej przeczytacie Państwo w artykule pani mgr Anety Czembrowskiej:

Zaburzenia rytmu okołodobowego u młodzieży - w formacie .pdf

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest ogólnopolskim programem wspierania kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Scenariusz spotkań z rodzicami powstał na bazie książki Adele Faber, Elaine Mazlish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz „Wychowanie bez porażek” Tomasa Gordona.

Głównym celem programu jest zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmiana postaw rodziców, wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych, ryzykownych dzieci i młodzieży.

W trakcie 10 warsztatów psychoedukacyjnych (ok. 40 godzin dydaktycznych), rodzic/nauczyciel rozwija swoje kompetencje i umiejętności wychowawcze oparte na dialogu z drugim człowiekiem, którego podstawą jest szacunek, akceptacja, zrozumienie po obu stronach.Przeciwstawiamy się komunikacji opartej na manipulacji czy władzy, uczymy radzenia sobie ze stresem rodzicielskim i bezradnością wobec problemów wychowawczych. Siłą zajęć jest to, że ich treści uczestnik przeżywa i doświadcza w zaprzyjaźnionej i bezpiecznej grupie 10-15 osobowej. Najbardziej cennym elementem edukującym jest wymiana doświadczeń rodzicielskich między współuczestnikami. Zajęcia zawierają: krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa oraz omówienie tzw. pracy domowej, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności. To pozwala na obserwację siebie jako człowieka oraz powoduje stopniową zmianę postaw rodzicielskich.

Więcej…