Drukuj PDF

Oferta Poradni na rok szkolny 2017/18
Proponowane tematy PRELEKCJI i SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH:


Na dobry start w edukację - wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym

 • „Jak wspomagać rozwój inteligencji emocjonalnej” - cykliczne prelekcje z krótkimi warsztatami nt. emocji dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (1,5 - 2 godz.)
 • „Normy i potrzeby rozwojowe dziecka wieku przedszkolnego”
 • „Adaptacja dziecka w przedszkolu”
 • „Jak pomagać dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej”
 • „Start w wirtualny świat. Telewizja i komputer korzystne dla przedszkolaka czy nie?"
 • "Stawianie granic, nagradzanie. Jak wytyczać granice i motywować przedszkolaka?”
 • „Jak rozwijać kompetencje poznawcze i społeczne małego dziecka”
 • „Osiąganie gotowości szkolnej w sferze społeczno – emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i dydaktycznej”
 • „Oswoić dziecięce emocje” - wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka

Jak radzić sobie w szkole - pokonywanie trudności w funkcjonowaniu szkolnym

 • „Nie taki straszny stres”
 • „Funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w szkole”
 • „Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami zachowania w szkole”
 • „Przyczyny trudności w nauce dzieci i młodzieży”
 • „Jak pracować z dzieckiem podczas nauki czytania, pisania i liczenia?”
 • „Specyficzne a ogólne trudności w uczeniu się”
 • „Jak wspierać dziecko z trudnościami w uczeniu się w domu i w szkole?”

Prawidłowy rozwój mowy gwarancją sukcesów szkolnych dziecka

 • „Wczesne wykrywanie zaburzeń mowy i ich korekcja jako czynnik zapobiegający trudnościom szkolnym”
 • „Profilaktyka wad wymowy”
 • „Przyczyny i rodzaje zaburzeń mowy”
 • „Opóźnienia rozwoju mowy u dzieci”
 • „Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka”

Pokonywanie trudnych sytuacji w codziennym funkcjonowaniu dziecka

 • ADHD – symptomy, sposoby pomocy
 • „Impulsywność czy ADHD. Jak rozpoznać i pomóc dziecku?”
 • „Jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk?”
 • „Jak radzić sobie z nieśmiałością dziecka?”
 • „Czy to jest bujanie w obłokach? Co robić, gdy dzieci kłamią?”
 • „Gdy życie przestaje być bajką. Jak informować dziecko, gdy w rodzinie pojawią się kłopoty (choroba, utrata pracy, śmierć)?"
 • „Jak uniknąć konfliktów między rodzeństwem?”
 • „Jak nauczyć dziecko szacunku dla potrzeb rodziców – każdy z nas jest równie ważny”
 • „Sytuacje problemowe – niejadek, dziecko moczące się”

Wspieranie rodziców w spełnianiu ich funkcji

 • „Jak sobie radzić z nieradzeniem sobie z dzieckiem?” - prelekcja dla rodziców
 • „Co to znaczy być rodzicem?”
 • „Moje dziecko – dobry uczeń”
 • „Błędy najczęściej popełniane przez rodziców”
 • Prelekcja z elementami warsztatu: „Efektywna współpraca nauczyciel – rodzic”
 • „Wybór dalszej ścieżki kształcenia – orientacja zawodowa”
 • "Jak pomóc dziecku przeżyć bez komputera?" - prelekcja dla rodziców
 • "Krótki PORADNIK-ZASADNIK wychowania nastolatka" - prelekcja dla rodziców

Nowe technologie – nowe zagrożenia

 • „Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu (uzależnienia od komputera, urządzeń mobilnych i Internetu; cyberprzemoc)”

WARSZTATY, zajęcia z klasą/grupą:

 • zajęcia integracyjne
 • warsztaty dla uczniów III klas gimnazjum z zakresu doradztwa i orientacji zawodowej (2 godz. warsztatów i 2 godz. indywidualnych konsultacji po warsztatach)
 • warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych dotyczące poszerzania samoświadomości oraz stymulowania i wzmacniania rozwoju osobistego z wykorzystaniem filmu i bajek – 8-10 spotkań
 • profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu
 • profilaktyka uzależnień od środków psychotropowych, alkoholu, dopalaczy, nikotyny
 • „Jak przygotować się do zmian związanych z przejściem uczniów klas III SP na II etap edukacyjny?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem/agresją?” (2x45 min.)
 • „Jak opanować stres przed egzaminami?” (2x45 min.)
 • promocja zdrowia psychicznego
 • techniki efektywnego uczenia się (grupy 10-12 osób)
 • grupowy trening ortograficzny (w szkole) do 5 osób
 • cykl zajęć dla uczniów zdolnych (10 spotkań 2x45min.)
 • spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym oswajające osobę psychologa
 • zajęcia interwencyjne (m. in. rozwiązywanie konfliktów, konflikty w relacji uczeń-uczeń, uczniowie nauczyciel, nauczyciele-rodzice, mediacje)
 • Zajęcia według programu "PRZYJACIELE ZIPPIEGO dla dzieci 6-letnich w przedszkolu" - cykl 25 spotkań z grupą przedszkolną w obecności nauczyciela tej grupy

WARSZTATY dla nauczycieli/rodziców:

 • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci?” - po odbytych warsztatach w klasie
 • „Co robić aby współpraca nauczyciela i rodzica była efektywna?” 2-3 godz.
 • „Trudności typu dyslektycznego – jak pomóc dzieciom?” 2-3 godz.
 • „Szkoła dla Rodziców” (dla nauczycieli) – 25 godz.
 • „Szkoła dla rodziców” wersja I (10 spotkań)
 • „Szkoła dla rodziców” wersja II – 30 godz. (6 spotkań x 5 godz.)
 • „Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • "Poznawanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, radzenie sobie z trudnymi uczuciami” (3 godz.)
 • "Modyfikacja niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy” – (3 godz.)
 • Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka – (2 godz.)
 • "Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole” (2 godz.)
 • "Formy i metody pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze"
 • „Jak wspierać rodzica, aby efektywnie wspierał dziecko?” (prelekcja dla nauczycieli)

DIAGNOZA dzieci i uczniów na terenie placówek:

 • wsparcie szkół (w klasach I-III) w określeniu ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się
 • badania przesiewowe: "Widzę", "Słyszę", "Mówię"
 • wykrywanie deficytów rozwojowych – badania prognostyczne dzieci 3-6-letnich
 • wsparcie szkół (w klasach I-III) w określeniu deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych (wszyscy logopedzi)

WSPÓŁPRACA z przedszkolami, szkołami i placówkami:

 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • współpraca w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
 • współpraca w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

GRUPY WSPARCIA:

 • dla uczniów dyslektycznych
 • dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • grupy wsparcia dla nauczycieli

OBSERWACJA zachowań dzieci/uczniów na terenie placówek bazowych


Formy pomocy pośredniej i bezpośredniej prowadzonych na terenie Poradni:

 • diagnoza (w tym diagnoza integracji sensorycznej)
 • opiniowanie i orzekanie
 • pomoc bezpośrednia:
 • zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze - Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia Biofeedback
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia rodzin
 • grupowa terapia jąkających się
 • zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci słabowidzących i słabosłyszących
 • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i funkcje percepcyjno – motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • zajęcia stymulujące rozwój z elementami SI, dla dzieci 4-6-letnich
 • trening ortograficzny z elementami integracji sensorycznej
 • pomoc indywidualna i grupowa uczniom i rodzicom: cudzoziemcy, dzieci dwujęzyczne w tym zmieniające system edukacji po powrocie do kraju, SLI (specyficzne zaburzenia językowe)
 • zajęcia grupowe dla dzieci 6-letnich przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego
 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (dojrzałość do uczenia się matematyki) - dla dzieci przedszkolnych na terenie poradni
 • usprawnianie zdolności potrzebnych w nauce matematyki
 • konsultacje dla rodziców i uczniów nt. uzależnień
 • zajęcia indywidualne stymulujące rozwój (z elementami SI) dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • zajęcia psychoedukacyjne wg programu Spotkania z Leonem dla dzieci 5-9 letnich (profilaktyka agresji) - cykl 11 spotkań + spotkanie z rodzicami