Drukuj PDF

Dokumenty do pobraniaDo zgłoszenia o wykonanie badań prosimy dołączyć:

  1. Zgłoszenie o przeprowadzenie badań w PPP1 (wypełnia prawny opiekun dziecka).
  2. Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
  3. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką specjalisty (np. wada wzroku, słuchu, inne).
  4. Opinię polonisty (w przypadku trudności w czytaniu lub w pisaniu), na badanie pedagogiczne prosimy zabrać zeszyty z różnych lat.
  5. Opinię od wychowawcy o trudnościach dziecka, w przypadku trudności w nauce lub w zachowaniu.
  6. Kserokopie dokumentów (opinii, orzeczeń) wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Kompletną dokumentację należy złożyć w sekretariacie Poradni
w godz. 8.00- 16.00.

U w a g a !
Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku muszą przyjść na badania
w okularach!