W dniach 21-22.X.2016 r. pracownicy Poradni uczestniczyli w szkoleniu "Trening pewności siebie" (jest to program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej).

Szkolenie przeprowadzone było przez Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka".

Szanowni Państwo! Do naszej Poradni wpłynęło pismo z ofertą Młodzieżowego Ośrodka Psychoterapii w Zielonce. Załączamy poniżej otrzymany dokument zachęcając Państwa do zapoznania się z jego treścią:

Oferta Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce

Dnia 14 X 2016 roku pracownicy Poradni, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestniczyli w szkoleniu: "Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej". Szkolenie przeprowadziła mgr Anna Klimek - specjalista psychologii klinicznej z Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka" w Białymstoku.

"Ten, co kształci serca i umysły młode,

ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,

tylko z postępków, których przykłady wskazuje."

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu powodów do radości każdego dnia, pokładów cierpliwości, a przede wszystkim ogromnej satysfakcji z realizowania pasji jaką jest pomoc dzieciom i młodzieży w  odkrywaniu tajemnic otaczającego świata.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

W bieżącym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło realne dostosowanie warunków egzaminu maturalnego z matematyki dla uczniów z dyskalkulią. Wyniki egzaminu wskazują na potrzebę rozwijania metod diagnozy uczniów z problemami w nauce matematyki.

Konsultanci Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej „Promathematica” od 2010 roku aktywnie uczestniczyli w pracach mających na celu wprowadzenie dostosowania na maturze z matematyki. W związku z koniecznością wypracowania nowym metod diagnozy dyskalkulii zaproponowano „Model oceny procesów kalkulicznych” uwzględniający mechanizmy poznawcze związane z liczeniem. Wskazuje to również na potrzebę doskonalenia zawodowego diagnostów dyskalkulii w kontekście samej diagnozy oraz dostosowywania warunków egzaminu maturalnego z matematyki.

Należy zwrócić także uwagę na dokładną analizę matematycznej historii edukacyjnej od najwcześniejszych lat nauki (wywiad z rodzicami, opinia nauczyciela matematyki, analiza ocen na świadectwie w klasach programowo niższych).

We wrześniu odbywają się przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół objętych opieką naszej poradni. Po dokonaniu oceny potrzeb w zakresie opieki logopedycznej organizowane są konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Na podstawie wyników badań przesiewowych logopedzi kwalifikują dzieci do indywidualnej terapii, która rozpocznie się w październiku.
Startujemy z nowym rokiem szkolnym 2016/2017.

Zapraszamy chętnych na bezpłatne warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców”.


Zajęcia rozpoczynają się:
12 marca godz. 9:00 – grupa poranna
26 luty godz. 16:00 – grupa popołudniowaProgram obejmuje 10 spotkań (1 raz w tygodniu).
Podczas zajęć, omawiane zostają m.in.:
• Świadomość celów wychowania.
• Poznanie i rozumienie uczuć własnych i dziecka.
• Stawianie jasnych granic i wymagań.
• Zachęcanie dzieci do współpracy i samodzielności.
• Jak udzielać pochwał?


Limit miejsc na warsztaty rozpoczynające się w lutym i marcu został wyczerpany.
Pozostałych chętnych prosimy o potwierdzenie gotowości uczestniczenia w warsztatach poprzez złożenie stosownego wniosku w Sekretariacie naszej Poradni.

Ilość miejsc ograniczona (grupa może liczyć 10-14 osób).

Bycie rodzicem nie musi być trudne.
Nieprawidłowe nawyki najlepiej korygować w dzieciństwie.
Prawidłowe wzorce kształtuje się od najmłodszych lat, potem może być za późno!

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczącymi sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianów i egzaminów.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod adresem:

KOMUNIKATY DYREKTORA CKE


Więcej…